• Nasze systemy…

  Nasze systemy…

  Systemy na zamówienie, Zarządzanie magazynem, Elektroniczny Obieg Dokumentów, Zarządzanie Klientami, Panel kontrahenta B2B, e-commerce, Kadry - HR, Kontroling, Rezerwacja sal

 • Nasz Software House dla Ciebie

  Nasz Software House dla Ciebie

  Nasi programiści są do twojej dyspozycji. Ty zlecaj im funkcjonalności, My za to zapłacimy* . *2 mieś. pakiet wdrożeniowy - w cenie.

 • Samodzielna rozbudowa

  Samodzielna rozbudowa

  NOWOŚĆ. Sam dodawaj nowe funkcjonalności do systemu

 • Doskonała ergonomia i niska cena

  Doskonała ergonomia i niska cena

  W cenie rozwiązania dopasuj jedną z naszych aplikacji do swoich procesów .

o nasAktualne tendencje

7%

wdrożenia ERP

33%

wdrożenia
Zarządzanie Klientami

25%

wdrożenia
Obieg Dokumentów

35%

wdrożenia na zamówienie
Dedykowane

Produkty

Nasze systemy

ERP – Kompletne środowisko do zarządzania przedsiębiorstwem,

CRM – Zarządzanie Klientami,

WMS – Zarządzanie magazynem,

DW – Hurtownia Danych – kostki OLAP,

DMS – Elektroniczny Obieg Dokumentów, wnioski, delegacje, kartoteki pracownicze etc.

OFERT – zarządzanie ofertami,

PK-Panel – kontrahenta B2B,

WINDYK – windykacja należności ,

e-commerce,

 

System szyty
na Twoją miarę

Przyspiesz i wyprzedź konkurencję

System szyty na Twoją miarę to idealne dopasowanie,

lepsza ergonomia,

nieosiągalna w systemach „pudełkowych” dynamika zmian,

ale najważniejsze jest to że…

…to System dopasuje się do Twojego Biznesu 

a nie Twój Biznes do Systemu.

Business Process
Modelling

Najpierw analiza, potem wdrożenie…

…MY korzystamy z  SIPOC i RACI oraz BPMN

…TY dostajesz pełną dokumentację Twoich procesów

…RAZEM przeprowadzamy reengineering

…NASZYM celem jest osiągnięcie maksymalnej efektywności

organizacji oraz redukcja kosztów.

Konsulting

Analizy procesów biznesowych,

Projektowanie architektury systemów informatycznych,

Projektowanie hurtowni danych,

Reengineering procesów biznesowych

Obszary wsparcia

Symulacje (Simulation) - umożliwia ocenę wpływu wprowadzonych zmian do poszczególnych elementów na plany finansowe,

Pomiar wyników (Performance Measurement) - jest to forma ciągłej kontroli efektywności wykorzystania systemu . Związane jest to z ustalaniem celów, które należy osiągnąć i sprawdzaniem, jak udaje się te cele osiągnąć.

RAD - błyskawiczne projektowanie nowych funkcjonalności systemu

Rachunek kosztów działań (Activity-based costing)– metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych) pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych (wyrobów, usług, klientów, kanałów dystrybucji)

CRM
Zarządzanie relacjami z klientem, które integrując działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług koordynuje i jednoczy wszystkie składowe procesu interakcji z konsumentem.

WMS
Moduł do zarządzania ruchem produktów w magazynach, planowanie, lokowanie, zarządzanie min max, alokowanie - adresacja

EOD, DMS
Moduł pozwala na przetwarzanie wszelkich form dokumentów. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne)

Windyk
Windykacja należności, parowanie ze zobowiązaniami, wiekowanie krótko i długookresowe, generowanie ponagleń, zarządzanie kontaktami i ustaleniami.

Planner
Planowanie tras, przesyłek, giełda towarowa. Moduł może zostać dowolnie przebudowany. Planowanie biznesowe (Business Planning) - tworzony jest tu ogólny plan działania przedsiębiorstwa.

Bilansowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning - SOP) - w wyniku tych działań powstaje plan produkcji i sprzedaży mające na celu realizacji planu biznesowego.

Zarządzanie popytem (Demand Management - DEM) - obejmuje prognozowanie i planowanie sprzedaży oraz potwierdzanie zamówień klientów.

Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling - MPS) - funkcja ta służy do zbilansowania podaży w kategoriach materiałów, zdolności produkcyjnych, minimalnych zapasów względem popytu wyrażonego prognozami, zamówieniami odbiorców, promocjami.

Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning - MRP) - dzięki tej funkcji określone są harmonogramy zakupów, produkcji oraz montażu wszystkich części składowych wyrobu wraz z priorytetami dla zaopatrzenia i produkcji.

Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi (Bill of Material Subsystem) - dostarcza informacji koniecznych do obliczania wielkości zleceń produkcyjnych i zaopatrzeniowych oraz ich priorytetów.

Ewidencja magazynowa (Inventory Transaction Subsystem - INV) - wspiera prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej, dostarcza do innych funkcji informacji o dostępnych zapasach elementów.

Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem - SRS) - kontroluje spływ (przyjęcie na ewidencję) elementów zaopatrzeniowych i produkowanych Sterowanie produkcją (Shop Floor Control - SFC) - umożliwia przekazywanie informacji o priorytetach między osobą planującą produkcję a stanowiskami roboczymi.

Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning - CRP) - służy do badania, czy opracowane plany produkcji i sprzedaży oraz harmonogramu są osiągalne.

Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control) - wspomaga kontrole wykonania planu zdolności produkcyjnych. Służy do kontroli kolejek na poszczególnych stanowiskach roboczych, wielkości prac na wejściu i wyjściu stanowiska.

Zaopatrzenie (Purchasing PUR) - funkcja ta wspomaga czynności związane z nabywaniem towarów i usług od dostawców. Pozwala ona tworzyć zlecenie zakupu czy harmonogram przyjęć dostaw.

Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resource Planning - DRP) - wspomaga czynności związane z harmonogramowaniem przesunięć wyrobów pomiędzy punktami sieci dystrybucyjnej oraz planowaniem produkcji międzyzakładowej.

Planowanie finansowe (Financial Planning Interface) - zadaniem jego jest umożliwienie pobierania z systemu danych o charakterze finansowym, ich przetworzenie i przekazywanie do osób odpowiedzialnych za planowanie finansowe.

 • Performance Measurement – PM

  Performance Measurement – PM

  Pomiar wyników – jest to forma ciągłej kontroli efektywności wykorzystania systemu . Związane jest to z ustalaniem celów, które należy osiągnąć i sprawdzaniem, jak udaje się te cele osiągnąć.

 • Inventory Transaction Subsystem – INV

  Inventory Transaction Subsystem – INV

  Ewidencja magazynowa – wspiera prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej, dostarcza do innych funkcji informacji o dostępnych zapasach elementów

 • Moduł – Business Planning

  Moduł – Business Planning

  Planowanie biznesowe –  zarządzanie ogólnym planem działania przedsiębiorstwa, procesami biznesowymi.

 • Sales and Operation Planning – SOP

  Sales and Operation Planning – SOP

  Bilansowanie produkcji i sprzedaży  w wyniku tych działań powstaje plan produkcji i sprzedaży mające na celu realizacji planu biznesowego

 • Demand Management – DEM

  Demand Management – DEM

  Zarządzanie popytem – obejmuje prognozowanie i planowanie sprzedaży oraz potwierdzanie zamówień klientów.

 • Material Requirements Planning – MRP

  Material Requirements Planning – MRP

  Planowanie potrzeb materiałowych  – dzięki tej funkcji określone są harmonogramy zakupów, produkcji oraz montażu wszystkich części składowych wyrobu wraz z priorytetami dla zaopatrzenia i produkcji

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Biuro w Warszawie

X piętro, Rondo ONZ 1, Warszawa

Telefon

+48 730 03 39 50

Email

office@neuros.pl

fax

+48 22 405 80 82